ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 53/2563 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ของ นส.ฟัรฮานา ยีกะจิ