ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2563 เรื่อง การรัรบรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นายมะซอบัร ดาละ