ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 16/2566 เรื่อง กำหนดความเท่าเทียมกันของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ได้ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมชั้นสูง สาขาเภสัชบำบัด