ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 54/2562 เรื่อง การเลือกอุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่ 2 ภก.บรรเจิด เดชาศิลปชัยกุล