ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 58/2564 เรื่อง ทะเบียนสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย