ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ น.ส.สุไรฮา เฮ็งซา