ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 38/2566 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ กรณีต่ออายุการรับรอง