ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2564 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ กรณีครบอายุการรับรอง 1 ร้าน