ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 38/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม ของนส.อัสมาร์ หะรอแมง