ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 25/2564 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวร่มกมล แดงประเสริฐ