ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 92/2566 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม