ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 50/2561 เรื่อง ปริญญาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 30)