ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2564 เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ที่เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม