ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 28/2567 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 41)