ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 18/2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นางสาวนาซีลา แวต๊ะ ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ