ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 29/2558 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบความรู้ เพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ แห่งประเทศไทย