ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ น.ส.วาณีซา สาเมาะ