ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 44/2566 เรื่อง รับรองวิทยฐานะของสถาบันหลักเพื่อดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริหารเภสัชกิจ