ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 31/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (จำนวน 1,317 ราย)

ขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป