ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 53/2566 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาตร์ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก (เพิ่มเติม ฉบับที่ 39)