ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2561 เรื่อง สถาบันการศึกษาที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง (เพิ่มเติมฉบับที่ 44)