ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 65/2560 เรื่อง การรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (เพิ่มเติม ฉบับที่ 7)