ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2559 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนางสาวฟาดีละห์ วาจิ