ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 45/2560 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวนุชจมา ทิ้งน้ำรอบ