ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 27/2564 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม (เพิ่มเติมฉบับที่ 36) จำนวน 1 หลักสูตร