ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 14/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์