ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 92/2563 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นฯ (สาขาผู้ป่วยมะเร็ง) สำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ 12 สัปดาห์