ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 76/2563 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ของ นส.กรวลี เวียงคำ