ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2559 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของนายซอละห์ เจ๊ะมะ