ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 34/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตฯ (เพิ่มเติม)