ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 94/2563 เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขการศึกษา และฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวฮันณา สุนันทวงศ์