ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 36/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย ภก.วัชโรดม ศุภรักษ์