ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 43/2561 เรื่อง ผู้ได้รับวุฒิบัตรฯ สาขาเภสัชบำบัด จำนวน 1 ราย ภก.ถนอมพงษ์