ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 38/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นายวิญญู