ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 48/2560 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวไอนะห์ สะบูดิง