ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 43/2559 เรื่อง การปรับรอบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี