ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 15/2559 เรื่อง การเพิกถอนการรับรองคุณภาพร้านยา สภาเภสัชกรรม จำนวน 7 ร้าน