ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 46/2560 เรื่อง การรับรองปริญญาฯ ของ นายธนาวัฒน์ อโนดาต