ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 78/2563 เรื่อง ระบบการออกประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น 16 สัปดาห์