ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 58/2561 เรื่อง รับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของ นายอับดุล