ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 37/2562 เรื่อง เงื่อนไขการศึกษาฯ เพิ่มเติม ของนส.อาซียะห์ บาเน็ง