ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 22/2563 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นส.นุรไอนี แลฮา