ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 40/2566 เรื่อง รับรองโปรแกรมประยุกต์ [Application] สำหรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล