ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 25/2565 เรื่อง ปริญญาทางเภสัชศาสตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก (เพิ่มเติมฉบับที่ 35)