ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2564 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ ของน.ส.ฟาต๊เม๊าะ กาซอ