ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 47/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน การอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 1 จำนวน 282 คน