ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 36/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ของสภาเภสัชกรรม