ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 14/2564 เรื่อง การรับรองร้านยาคุณภาพ กรณีครบอายุการรับรอง_5 ร้าน