ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2567 เรื่อง รับรองวิทยฐานะของสถาบันหลักเพื่อดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาบริหารเภสัชกิจ