ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 38/2565 เรื่อง การรับรองปริญญาของ นายวิญญู ช่วยแก้ว ผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ